Foreningens  

 

§1.

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er.

FÆNØSUND SEJLFORENING.

Foreningens hjemsted er.

MIDDELFART LYSTBÅDEHAVN,

ØSTREHOUGVEJ 108. 5500 MIDDELFART.

Stiftet d. 31. marts 1981.

§ 2.

FORENINGSENS FORMÅL:

FÆNØSUND SEJLFORENING'S formål er, at varetage både sejl- og motorbåds interesserede medlemmernes interesse og skabe et godt kammeratskab.

Bl.a. ved etablering af fællesture, familiearrangementer og aktiviteter der fremmer sammenholdet med andre klubber og disses medlemmer.

Skulle der på et tidspunkt, blandt foreningens medlemmer, opstår ønske om kapsejlads-arrangementer.

 

Skal der af og blandt de interesserede nedsættes et udvalg, der leder dette område.

Kapsejladsarrangementer

 

må ikke medføre kontingentforhøjelser eller ekstra udgifter for foreningen.

§ 3.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER:

Ad 1:

Som aktivt

 

seniormedlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år, har båd liggende i Middelfart Marina, eller er bosiddende i Middelfart, mod betaling af 1/1 kontingent.

En ægtefælle/samlever kan i tilslutning til partnerens, fuldgyldige medlemskab optages som medlem.

 

Ad 2:

Som

 

juniormedlem kan optages enhver, der ikke er fyldt 20 år, mod betaling af et kontingent, som fastsættes på hvert års, ordinære generalforsamling. Juniormedlem under 18 år har ikke stemmeret. Ad 3:

Foreningen optager

 

passive medlemmer, mod betaling af et nedsat kontingent.

Ad 4:

Som passivt medlem, kan optages personer der ønsker at støtte foreningen, og har været aktiv medlem i mindst 5 år, og ikke har nogen aktive relationer til Middelfart lystbådehavn.

 

Passive medlemmer, har ikke stemmeret og betaler samme beløb som gæster til arrangementer.

Uanset det i afsnit 1, 2 og 4 nævnte skal, indmeldelse ske skriftligt til bestyrelsen, der herefter afgør, om optagelsen kan finde sted.

§ 4.

KONTINGENT:

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen, på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud pr. d. l. januar.

 

Til betaling ultimo januar.

Ved fremsendelse af rykkere for manglende betaling,

 

pålægges der gebyr.

§ 5.

UDMELDELSE – EKSKLUSION:

Ad 1:

Til gyldig udmeldelse kræves, at dette sker skriftlig til foreningen.

Udmeldelsen har derefter virkning fra årsskiftet.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Ad 2:

Hvis et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst, 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

 

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før vedkommendes sag har været forelagt bestyrelsen, og den pågældende har betalt sin gæld til foreningen.

Ad 3:

Såfremt et medlem, i ord eller handling, direkte eller indirekte er årsag til,

at foreningen eller dens bestyrelses, renomme skades eller bringes i miskredit, kan bestyrelsen skriftligt irettesætte medlemmet og i gentagelsestilfælde ekskludere vedkommende.

Ad 4:

Et flertal i bestyrelse kan, ekskludere et medlem øjeblikkeligt, hvis medlemmet har misbrugt foreningens midler.

Et flertal i bestyrelse kan endvidere, efter en skriftlig advarsel, bortvise et medlem,

hvis

 

medlemmet har virket mod foreningens interesser, eller har været til kraftig gene for andre af foreningens medlemmer.

Ved eksklusion af et medlem

 

, skal bestyrelsen meddele dette på generalforsamling.

§ 6.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i februar måned,

indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved udsendelse af dagsorden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Disse udsendes til medlemmerne pr. e-mail/post senest 6 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer jf. § 3 og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Love & Vedtægter 

§ 7.

DAGSORDEN:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

01: Valg af dirigent.

02: Bestyrelsens beretning ved formanden.

03: Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

04: Fastsættelse af kontingent.

05: Behandling af indkomne forslag.

06: Valg af bestyrelse og revisorer m. v. 

07: Eventuelt.

§ 8.

GENERALFORSAMLINGS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog på begæring af mindst et stemmeberettiget medlem, skal afstemning foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 9.

BESTYRELSEN:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Bestyrelsen vælges for to år.

Formand, kasserer samt 3 medlemmer.

I lige år afgår formand og et medlem.

I ulige år afgår kasserer og to medlemmer.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand/sekretær.

Der vælges en revisorer for 2 år, i ulige år. Der vælges en revisorsuppleant, for 2 år i lige år.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde bestyrelsen i en anden sejl-forening/-klub.

Formanden tegner foreningen.

Genvalg kan finde sted for alle kategorier.

§ 10.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden, skriftligt stiller krav herom.

.

I tilfælde, hvor det sker efter medlemsopfordring, må der maksimalt gå 6 uger fra modtagelsen af den skriftlige anmodning, til den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

§ 11.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede og når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel, indkalde en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 12.

FORENINGENS OPLØSNING.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. Efter opløsning af foreningen vil foreningens formue gå til alment nyttigt formål.

_________________

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 31. marts 1981.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 29. september 1981.

Ændret på generalforsamlingen d. 08. februar 1984.

Ændret på generalforsamlingen d. 26. februar 1992.

Ændret på generalforsamlingen d. 24. februar 2007.

Ændret på generalforsamlingen d. 21. februar 2009.

Ændret på generalforsamlingen d. 27. februar 2010.

Ændret på generalforsamlingen d. 12. februar 2011.

Ændret på generalforsamlingen d. 11. februar 2012.

Copyright Fænøsund Sejlforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net
"));