Faste aktiviteter.
Kontingent betales senest ultimo januar.

Generalforsamling afholdes 22.02.2024 

Forårsrengøring den 1. april 2023    Vi starter med 
morgenkaffe og rundstykker kl.09.00  -   EFTERFØLGENDE:

Standerhejsning den 1. april 2023     Kaffe og småkager fra kl. 16. Spisning kl. 18.

Tilmelding til formanden senest 27 marts, eller på tavlen i klubben

   
Afriggerfest afholdes normalvis den sidste lørdag i oktober. Ændringer kan dog forekomme.


 
Kære medlemmer! 
Fænøsund Sejlforening håber i har haft god jul samt et godt nytår. 
Vi er på generalforsamlingen 2020, blevet enige om, at kontingent betalingen skal ske til:
Reg. nr. 6850 konto nr. 0001145210
Det er meget vigtigt at I identificerer jer selv ved medlems nummer eller navn!
Nu har vi fået vores Mobile Pay op at køre, så her kan du også betale: 186337
Alternativt sidder mindst en fra bestyrelsen i klubben alle tirsdage i januar, fra kl. 14 til 16, hvor der
kan betales kontant.
Kontingent for aktive er 500 kr. og par 700 kr. Bådplads 300 kr. 
Sidste rettidige indbetalings dag er den 31. januar 2024.
Vi afholder generalforsamling torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00
Lørdag den 20. januar afholder vi vores julefrokost. Vi mødes kl.17.30. Tilmelding til Kjartan eller
på liste i klubben.
Med følgende dagsorden: 
1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning for de forløbne år.
3.   Fremlæggelse af regnskab for de forløbne år.
4.   Fastsættelse af kontingent.
5. Lovændringsforslag: (Det markeret med gult er det nye)
§ 9.
BESTYRELSEN:
Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Bestyrelsen vælges for to år.
Formand, kasserer samt 2 medlemmer.
I lige (ulige) år er formand og et medlem på valg.
I ulige (lige) år er kasserer og et medlem på valg.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand/sekretær.
Der vælges en revisorer for 2 år, i ulige (lige) år. Der vælges en revisorsuppleant, for 2 år i lige
(ulige) år.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde bestyrelsen i en anden sejl-forening/-klub.
Den samlede bestyrelse tegner foreningen.
I tilfælde af afstemning og stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Genvalg kan finde sted for alle kategorier.
6.   Behandling af indkomne forslag.
7.   Valg af bestyrelsen og revisorer:
Næstformand: Anna Jespersen (modtager genvalg)
Bogholder: Trine Hansen (modtager genvalg)
Revisor suppleant: Jens Henrik Lund
8. Eventuel.
 
Venlig hilsen
på bestyrelsen vegne
Kjartanst her
Copyright Fænøsund Sejlforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net
"));